BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny udostępniany jest na podstawie art. 175da § 2 i art. 53e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów.


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie portalu informacyjnego określa warunki techniczne korzystania z portalu informacyjnego i jego funkcjonowania oraz tryb zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 marca 2024 r.


Od dnia 14 marca 2024 r., o ile przepis szczególny tak stanowi, pisma sądowe dla niektórych grup zawodowych są doręczane drogą elektroniczną za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym, czyli przez Portal informacyjny.


Portal Informacyjny jest więc serwisem internetowym, który służy do dokonywania doręczeń pism sądowych adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym, prokuratorom, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i organom emerytalnym określonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W związku z tym obowiązek posiadania konta w Portalu informacyjnym mają: adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, prokuratorzy, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym mają także biegli wpisani na listę biegłych sądowych.


Za pośrednictwem Portalu Informacyjnego można też informować strony postępowań sądowych o czynnościach podejmowanych w sprawach, bez skutku doręczenia im pism sądowych, jak w przypadku adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, prokuratorów, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i organów emerytalnych określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


Oprócz wskazanych grup zawodowych, które mają obowiązek posiadania konta w Portalu informacyjnym, każdy może założyć w nim konto. Portal informacyjny ma bowiem także na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania sądowego, dostępu do informacji o stanie spraw sądowych i czynnościach podejmowanych w sprawie. W Portalu informacyjnym udostępniane są te informacje i dokumenty, które znajdują się w postaci elektronicznej w oprogramowaniu wspomagającym tzw. biurowość sądową.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login w menu Zarejestruj się.

Następnym etapem jest weryfikacja użytkownika (osoby fizycznej, osoby fizycznej będącej pełnomocnikiem zawodowym, podmiotu publicznego), która może być przeprowadzona na dwa sposoby, przy czym to użytkownik wybiera sposób weryfikacji:

1. Podpisanie „Wniosku o rejestrację konta” kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym albo uwierzytelnienie wniosku przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

W takim wypadku osobiste stawiennictwo w Biurze Obsługi Interesantów nie jest wymagane. Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta polegającą na przesłaniu użytkownikowi informacji o loginie i linku do ustawienia pierwszego hasła na adres e-mail podany we „Wniosku o rejestrację konta”.

2. Osobiste stawiennictwo użytkownika w Biurze Obsługi Interesantów.

W ramach tego sposobu weryfikacji użytkownik chcący założyć konto w Portalu informacyjnym zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w Biurze Obsługi Interesantów w celu zweryfikowania przez pracownika sądu danych wprowadzanych przez użytkownika podczas wypełniania „Wniosku o rejestrację konta” przez Internet. Dane we wniosku zostaną porównane z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości albo w umocowaniu do działania w imieniu podmiotu publicznego, jeśli wniosek dotyczy założenia konta instytucjonalnego.

Pozytywny proces weryfikacji kończy się na przekazaniu użytkownikowi informacji o jego loginie i możliwości wygenerowania pierwszego hasła za pomocą dostępnej na stronie logowania opcji „Nie pamiętam hasła”.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

 

Załączniki:

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku Nr A.021.3.2024

 

Załączniki

  1. Zarządzenie A.021.3.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku (2024-05-17 08:07) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2017-12-28 21:51
Upublicznienie: Sylwia Kozłowska dnia: 2024-05-17 08:16:52
Ostatnia edycja: Sylwia Kozłowska dnia: 2024-05-20 06:52:56

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.