BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Olecku.
 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą min. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany),
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych),
 • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13) oraz komunikatów o stanie (4.1.3),
 • interaktywna mapa dojazdu do sądu.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olecku.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest: Sylwester Kłos
telefon: 87 523 06 07

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Olecku
 • Adres: ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko
 • E-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl
 • Telefon: 87 523 06 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Olecku przy ul. Osiedle Siejnik I 18 jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • wydzielenie bezpośrednio przy budynku sądu dwóch miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych;
  • przystosowanie podjazdu i drzwi wejściowych do budynku sądu, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego;
  • montaż poręczy na schodach wejściowych do budynku;
  • dostosowanie windy do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się;
  • na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb wymienionych osób. Toaleta jest ogólnodostępna i nie jest zamykana z zewnątrz na klucz.

Na parterze budynku znajduje się obszar kontroli, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, kasa sądu, szatnia, tablica informacyjna.

Rozmieszczenie sal rozpraw:

Sala rozpraw Nr I, II – parter budynku.

Sala rozpraw III, IV, V – dojazd windą na I piętro budynku.

W budynku tym urzęduje I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej i Oddział Administracyjny.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku urzęduje w budynku przy ul. Sembrzyckiego 18, 19-400 Olecko – parter oraz niski parter.

Budynek jest wyposażony w windę umożliwiającą osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście do budynku. Chęć skorzystania z windy można zgłosić wcześniej pracownikowi sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych – tel. 87 523 06 60. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Olecku informuje ponadto osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z Sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Olecku w następujący sposób:

 1. pocztę elektroniczną e-mail: boi@olecko.sr.gov.pl
 2. faks pod nr: 87 523 05 99
 3. pisemnie na adres:
   Sąd Rejonowy w Olecku
   Biuro Obsługi Interesantów
   ul. Osiedle Siejnik I 18
   19-400 Olecko

4. osobiście w Biurze Obsługi Interesantów pok. nr 4, w godzinach przyjmowania interesantów.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szerokość korytarzy oraz schodów budynków sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynków.

W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną oraz w internetowy system umożliwiający indywidualne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie „on-line”. Stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną jak i w usługę języka migowego „on-line” są oznakowane.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2020-09-23 14:40
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2023-03-30 10:39:09

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.