BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524).
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu. Można je składać:
- w formie pisemnej w Oddziale Administracyjnym Sądu (pok. nr 106) lub drogą pocztową na adres:
  Prezes
  Sądu Rejonowego w Olecku
  ul. Osiedle Siejnik I 18
  19-400 Olecko
- w formie elektronicznej na adres: olecko@olecko.sr.gov.pl
- w formie ustnej do protokołu.
 
Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.
 
Prezes Sądu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 12.00
 
Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Nie rozpoznaje się także skarg zawierających treści znieważające lub słowa uznane powszechnie za obelżywe.
 
Skargi dotyczące działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego. Jeśli skarga dotyczy działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego rozpoznaje ją prezes sądu apelacyjnego.
 
Skargi na działalność prezesa sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego, na działalność prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a na działalność prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.
 
Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.

 

 Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Załączniki

  1. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski (2019-11-12 09:33) - (pdf) - 0,1MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-29 21:44
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-29 21:45:43
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2019-11-12 09:35:21

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.