BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Olecku, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynku sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Sądu Rejonowego w Olecku przy ul. Osiedle Siejnik I 18 jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • wydzielenie bezpośrednio przy budynku sądu dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych;
  • przystosowanie podjazdu i drzwi wejściowych do budynku sądu, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego;
  • montaż poręczy na schodach wejściowych do budynku;
  • dostosowanie windy do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się;
  • na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb wymienionych osób. Toaleta jest ogólnodostępna i nie jest zamykana z zewnątrz na klucz.

Na parterze budynku Sądu przy ul. Osiedle Siejnik I 18 znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, kasa sądu, szatnia, tablica informacyjna.

Rozmieszczenie sal rozpraw:

Sala rozpraw Nr I, II – parter budynku

Sala rozpraw III, IV, V – dojazd windą na I piętro budynku

UWAGA

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku znajduje się w budynku przy ul. Sembrzyckiego 18, 19-400 Olecko – parter oraz niski parter.

Budynek jest wyposażony w windę umożliwiającą osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście do budynku. Chęć skorzystania z windy należy zgłosić wcześniej pracownikowi sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych – tel. 87 523 06 60.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Sąd Rejonowy w Olecku udostępnia osobom uprawnionym usługę pozwalającą na komunikowanie się z sądem.

Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Kontakt z sądem jest możliwy poprzez:

  • pocztę elektroniczną - e-mail: boi@olecko.sr.gov.pl
  • faks pod nr: 87 523 05 99
  • pisemnie na adres:

Sąd Rejonowy w Olecku

Biuro Obsługi Interesantów

Osiedle Siejnik I 18

19-400 Olecko

 

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów pok. nr 4.

W sprawach szczególnie skomplikowanych Sąd Rejonowy w Olecku zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu, z wykorzystaniem formularza zgłoszenia.

 

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 742).

Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwianiu określonej sprawy.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Obowiązek informacyjny – szczegóły w zakładce Ochrona danych osobowych RODO

Załączniki

  1. Formularz zgłoszenia tłumacza (2019-11-12 09:47) - (doc)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2019-11-12 09:38
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2019-11-12 09:40:56
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2021-03-22 13:35:55

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010