BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Wzory i formularze

Wzory druków w sprawach cywilnych
• Wniosek o udostępnienie akt do wglądu (.DOC)
• Wniosek o wydanie kserokopii z akt (.DOC)
• Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (.DOC)
• wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (.DOC)
• wniosek o dział spadku (.DOC)
• wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (.DOC)
• wniosek o podział majątku wspólnego (.DOC)
• wniosek o sprostowanie aktu USC (.DOC)
• pozew o eksmisję (.DOC)
• Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (.link do www)

Wzory druków w sprawach karnych
• Apelacja (.DOC)
• Oświadczenie o wstąpieniu w prawa oskarżyciela posiłkowego (.DOC)
• Prywatny akt oskarżenia (.DOC)
• Sprzeciw od wyroku nakazowego (.DOC)
• Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (.DOC)
• Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności (.DOC)
• Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (.DOC)
• Wniosek o przywrócenie terminu (.DOC)
• Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych (.DOC)
• Wniosek o udostępnienie akt do wglądu (.DOC)
• Wniosek o uzasadnienie orzeczenia (.DOC)
• Wniosek o uzasadnienie (.DOC)
• Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności (.DOC)
• Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym (.DOC)
• Wniosek o wydanie kserokopii z akt (.DOC)
• Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (.DOC)
• Wniosek o wydanie orzeczenia (.DOC)
• Wniosek o wydanie wyroku zaocznego (.DOC)
• Wniosek o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną (.DOC)
• Wniosek o zatarcie skazania (.DOC)
• Wniosek o zwolnienie od opłaty (.DOC)
• Wyznaczenie pełnomocnika lub obrońcy z urzędu (.DOC)
• Zażalenie na postanowienie (.DOC)

Wzory druków w sprawach rodzinnych
• Pozew o alimenty (.DOC)
• Pozew o obniżenie alimentów (.DOC)
• Pozew o podwyższenie alimentów (.DOC)
• Pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny (.DOC)
• Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (.DOC)
• Pozew o ustanowienie rozdzielności (.DOC)
• Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (.DOC)
• Pozew o zaprzeczenie ojcostwa (.DOC)
• Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej (.DOC)
• Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej (.DOC)
• Wniosek o przysposobienie (.DOC)
• Wniosek o przywrocenie władzy rodzicielskiej (.DOC)
• Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (.DOC)
• Wniosek o udostępnienie akt do wglądu (.DOC)
• Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym (.DOC)
• Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim (.DOC)
• Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka (.DOC)
• Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (.DOC)
• Wniosek o ustanowienie kurateli dla osoby ułomnej (.DOC)
• Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (.DOC)
• Wniosek o ustanowienie opieki (.DOC)
• Wniosek o wydanie kserokopii z akt (.DOC)
• Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (.DOC)
• Wniosek o wyplacanie wynagrodzenia do rąk współmałżonka (.DOC)
• Wniosek o zabezpieczenie alimentów (.DOC)
• Wniosek o zarząd majątkiem dziecka (.DOC)
• Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa (.DOC)
• Wniosek o zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej (.DOC)
• Wniosek o zwolnienie od obowiazku przedłożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa (.DOC)

Wzory druków w sprawach ksiąg wieczystych
• Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)  
• Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)
• Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)  
• Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)
• Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)
• Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
• Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (.PDF)

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2018-02-27 08:13
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2018-02-27 08:14:25
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2021-01-11 08:31:45

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010