BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Informacja o dniach wolnych od pracy w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR A-0220-2/2020
PREZESA i DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OLECKU
z dnia 6 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Olecku.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z § 39 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalamy w Sądzie Rejonowym w Olecku:

1. Dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.
2. Dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
3. Dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 6 czerwca 2020 roku (sobota).

§2

Informacja o ustaleniu dni wolnych podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olecku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


D Y R E K T O R                                                                                                             P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Olecku                                                                                           Sądu Rejonowego w Olecku
Elżbieta Gałaszewska                                                                                                     Katarzyna Jakubowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2020-02-07 11:18
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-02-07 11:37:55
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2020-02-07 11:41:01
Przejście do archiwum: dnia: 2022-03-30 14:18:30

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.